آنالیز سریع مرکاپتان‌ها و H2S در گاز طبیعی و ترکیبات نفتی