طیف سنج تحرک یونی- IMS-400

تاکنون منابع یونیزاسیون مختلفی برای دستگاه طیف سنج تحرک یونی در مقالات و اختراعاتارائه شده است. از جمله این منابع یونیزاسیون، تخلیه کرونا، الکترواسپری، لامپ UV و فیلامان است.

این مدل از دستگاه IMS دارای طراحی منحصر بفردی است که امکان کوپل منابع یونیزاسیون مختلف را به دستگاه امکان پذیر می سازد. این دستگاه دارای منبع یونیزاسیون کرونا بطور دائم و چند منبع یونیزاسیون دیگر (قابل تعویض) است.

منابع یونیزاسیون ارائه شده در این مدل، کرونا، الکترواسپری، لامپ UV و فیلامان است. این منابع یونیزاسیون دارای کاربردهای متنوع برای یونیزاسیون و شناسایی مواد مختلف هستند.