لیست خریداران دستگاه IMS از شرکت تاف فناور پارس

1دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده شیمی
2دانشگاه مالک اشتر اصفهان
3دانشگاه آزاد یزد
4دانشگاه آزاد شهرضا
5دانشگاه تربیت مدرس، گروه بهداشت حرفه ای
6دانشگاه شهید بهشتی
7دانشگاه شهید چمران اهواز
8دانشگاه تهران
9دانشگاه یاسوج
10دانشگاه تبریز
11دانشگاه پیام نور واحد اردکان
12دانشگاه صنعتی اصفهان
13دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
14جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی
15دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
16دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
17دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
18دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فنی ومهندسی گروه انرژی و فناوری های نوین
19دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
20دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
21دانشگاه لرستان، دانشکده شیمی
22دانشگاه دامغان، دانشکده شیمی
23دانشگاه علوم پزشکی سمنان
24دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
25دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
26دانشگاه علم و صنعت
27دانشگاه زنجان
28دانشگاه علوم پزشکی ایران
29دانشگاه شیراز
30شرکت آب و فاضلاب گلستان
31دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
32دانشگاه فردوسی مشهد
33دانشگاه علوم پزشکی شیراز، (پزشکی قانونی)
34دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
35دانشگاه ولیعصر رفسنجان
36دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
37مرکز ملی تحقیقات حلال ایران
38پژوهشگاه صنعت نفت
39دانشگاه زنجان
40شرکت آب و فاضلاب شهری گلستان
41دانشگاه بوعلی همدان