کرونااسپری، روش شناخته شده ای است که در طیف سنج جرمی و طیف سنج تحرک یونی بطور فراوان استفاده شده است. با استفاده از منبع یونیزاسیون کرونااسپری، یونیزاسیون مستقیم محلول ها و نمونه های بیولوژیکی امکان پذیر می شود.