برای تبخیر و یونیزاسیون نمونه های معدنی، فلزات قلیایی و بعضی از فلزات سنگین استفاده می شود. این تکنیک اولین بار در سال 2006 توسط دکتر تبریزچی برای IMS معرفی شد و کاربرد آن برای آنالیز مواد معدنی بخصوص پتاسیم و سدیم است.