منبع یونیزاسیون کرونا اسپری

 

الکترواسپری، روش شناخته شده ای است که در طیف سنج جرمی و طیف سنج تحرک یونی بطور فراوان استفاده شده است. با استفاده از منبع یونیزاسیون الکترواسپری، یونیزاسیون مستقیم محلول ها و نمونه های بیولوژیکی امکان پذیر می شود.