منبع یونیزاسیون UV

 

با استفاده از منبع یونش، طیف بدون مزاحم و زمینه ایجاد می شود. در این نوع یونش، مولکول به یون مثبت تبدیل می شود و نیاز به منبع H+ ندارد. این منبع یونیزاسیون اغلب برای شناسایی آروماتیک ها، بنزن ، تولوئن، زایلن و VOC استفاده می شود.