• زيست محيطي
  • شناسايي و اندازه گيري گاز ها و بخارات مواد شيميايي در هوا
  • آناليز گازهاي سمي و VOC
  • کنترل کيفيت آب (تعيين تري هالومتان در آب)
  • تعيين بقاياي سموم در کشاورزي

 

 • آناليز سموم و توکسين ها در مواد غذايي
  • اوکراتوکسين در شيرين بيان
  • آفلاتوکسين در پسته
  • باقيمانده سموم در محصولات کشاورزي
  • آنتي بيوتيک در گوشت مرغ

 

 • نفت، گاز و پتروشيمي
  • تشخيص آمونياک در اتيلن و جلوگيري از مسوميت کاتاليست
  • آناليز افزودني ها به پليمر ها

 

 • کاربردهاي پزشکي و آزمايشگاهي
  • آناليز تنفس و تشخيص بعضي از بيماريها
  • تشخيص قرص هاي مصرف شده توسط بيمار
  • تشخيص بعضي مواد در خون، ادرار و ساير محيط هاي بيولوژيک
   • تسترون در ادرار
   • تيوسيانات در بزاق
   • متادون در موي انسان
   • پنتازوسين در نمونه هاي بيولوژيکي

 

 • دارويي
  • تشخيص انواع داروها به شکل قرص يا شربت
  • کنترل کيفي مواد اوليه دارويي

 

 • نانو
  • آناليز مواد نانو غير معدني
  • شناسايي بقاياي نانو ذرات آلي

 

 • علمي و تحقيقاتي
  • ترموديناميک واکنش هاي يون-مولکول
  • سينتيک واکنشهاي يون-مولکول
  • واکنش الکترون کپچر
  • اندازه گيري ضريب موبيليته و ضريب نفوذ گونه ها
  • اندازه گيري پروتون افينيته و الکترون افينيته
  • بررسي و ارزيابي منابع و روشهاي يونش در فشار اتمسفر
  • ارزيابي و تاييد نتايج محاسبات نظري کوانتمي مولکولها و يونها
 •  امنيتي
  • تشخيص و آناليز مواد مخدر
  • تشخيص و شناسايي مواد منفجره
  • تشخيص گاز هاي شيميايي جنگي