حضور وزیر علوم و معاون علمی ریاست جمهوری در غرفه شرکت تاف فناور پارس، نهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت 1400