جداول قیمت گذاری

صفحه اصلی / جداول قیمت گذاری

پایه ای

$ 100 99
 • 24/7 پشتیبانی فنی
 • 200GB ذخیره سازی
 • 2GB پهنای باند
 • ارتقاء رایگان
 • کاربران نامحدود
خرید

منظم

$ 200
فقط این ماه!
 • 24/7 پشتیبانی فنی
 • 200GB ذخیره سازی
 • 2GB پهنای باند
 • ارتقاء رایگان
 • کاربران نامحدود
خرید

نرم افزار

$ 300
فقط امروز!
 • 24/7 پشتیبانی فنی
 • 200GB ذخیره سازی
 • 2GB پهنای باند
 • ارتقاء رایگان
 • کاربران نامحدود
خرید

فوق العاده

$ 400 99
 • 24/7 پشتیبانی فنی
 • 200GB ذخیره سازی
 • 2GB پهنای باند
 • ارتقاء رایگان
 • کاربران نامحدود
خرید