طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در سال ۱۳۹۳

طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در سال ۱۳۹۳