طیف سنج تحرک یونی ساخته در سال ۱۳۹۰

طیف سنج تحرک یونی ساخته در سال ۱۳۹۰