طیف سنج تحرک یونی ساخته در سال 1390

طیف سنج تحرک یونی ساخته در سال 1390