طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در سال 1376

طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در سال 1376