طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در سال ۱۳۷۶

طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در سال ۱۳۷۶