اولین طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در ایران در سال 1368

اولین طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در ایران در سال 1368