اولین طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در ایران در سال ۱۳۶۸

اولین طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در ایران در سال ۱۳۶۸