طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در سال ۱۳۸۴

طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در سال ۱۳۸۴