طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در سال 1384

طیف سنج تحرک یونی ساخته شده در سال 1384