طیف سنج یونی ساخته شده در سال ۱۳۹۰

طیف سنج یونی ساخته شده در سال ۱۳۹۰