طیف سنج یونی ساخته شده در سال 1390

طیف سنج یونی ساخته شده در سال 1390